Zakazana 3. redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno

Predsjedavajući Općinskog vijeća Bugojno, Igor Vrljić zakazao je 3. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Bugojno, koja će se održati 23. marta 2017. godine (četvrtak), u 10 sati, u Kristalnoj sali Općine Bugojno.

D N E V N I     R E D

1. Vijećnička pitanja

2. Prijedlog Budžeta Općine Bugojno za 2017. godinu

3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bugojno za 2017. godinu
Izvjestilac za tačke 2. i 3.: pomoćnik načelnika za Službu za finansije i inspekcijski nadzor

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene korisne stambene površine na području Općine Bugojno za 2017. godinu
Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove

5. Zaključak o davanju saglasnosti na Statut JU „Dom zdravlja“ Bugojno

6. Prijedlog Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ Bugojno

7. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima u akademskoj 2016./2017. godini
Izvjestilac za tačke 5., 6. i 7.: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

Nema komentara

Napiši komentar

*

*