Zadovoljavajuće stanje sigurnosti na području Srednjobosanskog kantona u 2016. godini

Uprava policije MUP-a Srednjobosanskog kantona tokom 2016.godine je nizom planskih aktivnosti uspjela da stanje sigurnosti na području Srednjobosanskog kantona održi na zadovoljavajućem nivou. Takva ocjena temelji se na sigurnosnim pokazateljima, a posebno na činjenici da nije bilo slučajeva najtežih krivičnih djela koja su ostala nerasvijetljena.

Mjere koje su preduzimane bile su usmjerena na pojavne oblike kriminaliteta, ali i druge sigurnosne izazove u oblasti javnog reda i mira, te sigurnosti saobraćaja na putevima. Svakodnevnom analizom događaja, kao i rezultata preduzetih mjera dolazilo se do zaključaka o pravcima budućeg djelovanja policijskih službenika na terenu.

Sve navedeno dovelo je do toga da je zabilježeno 1306 krivičnih djela, što je za 18 % manje krivičnih djela u 2016.godini u odnosu na 2015.godinu, kada je evidentirano 1591 krivično djelo. Istovremeno, porastao procent ukupne riješenosti krivičnih djela za 3 % i ona u 2016.godini iznosi 71 %. Isto tako, procenat otkrivenosti izvršilaca krivičnih djela izvršenih po nepoznatom izvršiocu i dalje je ostao na visokom nivou i on u 2016.godini iznosi 51 %. Ukupno je prijavljeno 1114 osoba za učinjenje krivičnih djela /u odnosu na 1378 prijavljenih osoba u 2015.godini/, od kojih je 359 povratnika u vršenju krivičnih djela. Pokazatelj da je nešto više od 1/3 svih prijavljenih osoba povratnici u vršenju krivičnih djela upućuje na zaključak da se u saradnji sa pravosudnim institucijama treba ostvariti dodatna saradnja i napor, s obzirom da do sada izrečene krivične sankcije nisu postigle svrhu kažnjavanja i takve osobe su nastavile sa vršenjem krivičnih djela.

U kontekstu prijavljenih osoba kao izvršilaca krivičnih djela, posebno treba istaći činjenicu da je smanjen broj krivičnih djela koje su izvršili maloljetnici. Naime, od ukupno 1114 osobe prijavljene za izvršenje krivičnih djela, 42 osobe su maloljetne, što predstavlja 3,7 % od ukupnog broja izvršilaca, što je daleko ispod regionalnog prosjeka.

Treba napomenuti da nije bilo najtežih krivičnih djela koja su ostala nerasvijetljena. Prijavljeno je jedno ubistvo u Vitezu, čiji je izvršilac brzom reakcijom policije otkriven i predat na dalje postupanje kantonalnom tužilaštvu Travnik (Ubistvo je rasvjetljeno u rekordnom roku, gdje su policijski službenici izvršioca lišili slobode svega 4 sata nakon što je porodica prijavila nestanak. Radi se o ubistvu pripadnika oružanih snaga u Vitezu, izvršeno u septembru 2016.godine, koje je počinila osoba iz Viteza ).

U pogledu kriminaliteta treba istaći određene segmente u kojima su postignuti veoma dobri rezultati. To je u prvom redu činjenica da je smanjen broja razbojništva za 36 % ( izvršeno 30 razbojništva tokom 2016.godine, u odnosu na 47 razbojništva koliko ih je izvršeno u 2015.godini. Od ukupno 30 izvršenih razbojništava tokom 2016.godine u 13 slučajeva otkriveni izvršioci).

Dobar rezultat postignut je u pogledu borbe protiv krađe vozila. Naime, broj ukradenih vozila tokom 2016.godine znatno je smanjen u odnosu na 2015.godinu. Tako je protekle godine evidentirano ukupno 68 krađa vozila, što je čak za 31 % vozila manje ukradeno u odnosu na 2015.godinu, kada ih je ukradeno ukupno 98. Od ukradenih vozila 33 vozila su pronađena, u 11 slučajeva otkriveni su izvršioci, dok se za ostalim i dalje traga.
Smanjenju broja ukradenih vozila svakako je doprinijela aktivnosti na dokumentovanju organizirane kriminalne grupe, koje su trajale od kraja 2015.godine do početka aprila 2016.godine, kada je nadležnim tužilaštvima podneseno više izvještaja o počinjenim krivičnim djelima. Izvještaji su podneseni protiv ukupno 6 osoba sa područja Travnika i Novog Travnika, zbog krivičnih djelaa teške krađe, iznude, nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija, i krivotvorenja isprava.
Značajna karakteristika krađe vozila na našem kantonu je da se radi o vozilima starije proizvodnje (Golf 2, Audi 80 i slično), koja se uglavnom pronađu i vrate vlasnicima. Može se reći da je krađa vozila novije proizvodnje gotovo iskorjenjena na našem području.

Interes javnosti izazvalo je uspješno dokumentovanje osoba iz Sarajeva, koje su osumnjičene za preko 100 slučajeva prevare, koje su vršene na način da je od vozača iznuđivan novac za nepostojeće saobraćajne nezgode i oštećenje retrovizora. Ovu uspješnu aktivnost policijskih službenika propratili su gotovo svi mediji u Bosni i Hercegovini i to je imalo veoma pozitivan odjek u javnosti i doprinijelo boljem imiđu MUP-a SBK/KSB Travnik.

Još jedna oblast u kojoj su postignuti dobri rezultati je u pogledu borbe protiv zloupotrebe opojnih droga – podneseno ukupno 50 izvještaja protiv 56 osoba, te se aktivnosti na ovom planu nastavljaju i dalje, a zapljenjena je i znatna količina narkotičkih sredstava. Posebno treba istaći operativnu akciju „Kristal“, koja je provođena na području općina Travnik, Novi Travnik, Vitez i Busovača, tokom marta 2016.godine, kada je za ova krivična djela dokumentovano 5 osoba. U navedenoj akciji pretresima stanova osumnjičenih pronađeno je oko 1 kilogram materije, za koju je utvrđeno da je u pitanju marihuana, te preko pola kilograma kokaina, što je jedna od najvećih zapljena ove vrste opojne droge u FBiH posljednjih godina. Dovoljno je reči da je vrijednost zapljenjene droge u uličnoj prodaji preko 130 hiljada KM.
Posebno treba napomenuti činjenicu da je određen broj slučajeva bio rezultata dobre saradnje sa građanima, odnosno da se pravovremenim dojavama građana došlo do saznanja koja su na kraju rezultovala lišenjem slobode osoba osumnjičenih za zloupotrebu opojnih droga i zapljenom narkotika.

Interesantno je spomenuti i pojavni oblik kriminaliteta – nasilje u porodici, što predstavlja opasnost za svako društvo, pa tako i naše. Tokom 2016.godine evidentirano je ukupno 96 krivičnih djela nasilja u porodicu, što je za 18 krivičnih djela više u odnosu na 2015.godinu. S ciljem prevencije ove pojave službenici policije su proveli više kampanja usmjerenih na skretanje percepcije o prisutnosti ove pojave. Tako su provedene zajedničke aktivnosti sa odjelom američkog ministarstva pravde ICITAP-om, gdje su policijski službenici dijelili prigodne letke i od građana traženo popunjavanje kratkih upitnika, kao i aktivnosti sa nevladinom organizacijom „Centar za edukaciju mladih“ Travnik. U okviru tih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama su održana prigodna predavanja, kao i dramske predstave u kojima je na slikovit način prikazana ova problematika i njene posljedice. Policijski službenici uključeni u dokumentovanje ovih krivičnih djela su posebno obučeni, a ostvarena je i značajna saradnja sa centrima za socijalni rad. Aktivno su učestvovali i u izradi protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici, gdje su učestvovali predstavnici više ministarstava i drugih institucija, a sve pod pokroviteljstvom Vlade Srednjobosanskog kantona.

U pogledu maloljetničke delikvencije permanentno se preduzimaju mjere kako bi se smanjio broj krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnih izvršilaca krivičnih djela. U tom smislu obučeno je više policijskih službenika za rad sa maloljetnicima u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH. Ova obuka provedena je u saradnji sa ministarstvom pravde FBiH i predstavljala je i Zakonsku obavezu da se za rad sa djecom i maloljetnicima angažuju samo adekvatno educirani službenici. Značajna saradnja ostvarena je sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona koje je usvojilo Protokol postupanja u slučaju vršnjačkog nasilja, a realizirani su i zajednički sastanci u cilju što bolje provedbe mjera predviđenih tim protokolom.

Kao poseban sigurnosni izazov predstavljaju aktuelne globalne terorističke prijetnje, koje su tokom prošle godine i ostvarene u više država Zapadne Evrope, Turske i drugih država. Nažalost, opasnosti od terorističkih napada nisu zaobišle ni Bosnu i Hercegovine, pa time ni naš kanton. Specifičnost tih terorističkih prijetnji, a posebno našeg područja i teroristički napad na policijsku stanicu Bugojno 2010.godine, te neki slučajevi u ranijem periodu na području Zvornika, Sarajeva . Sve navedeno zahtjevalo je od Uprave policije preduzimanje dodatnih mjera osiguranja objekata, prikupljanje informacija o pojedincima i grupama koje potencijalno predstavljaju terorističku prijetnju, kao i aktivnije prikupljanje oružja koje je u nelegalnom posjedu građana. S tim ciljem ponovo je pokrenuta kampanja „Biraj život bez oružja“, koja se provodi na osnovu novog Zakona o nabavci, držanju i nošenja oružja. Tim zakonom predviđeno je da svi građani koji dobrovoljno predaju oružje budu amnestirani od prekršajne ili krivične odgovornosti, a čime se nastoji smanjiti prisutnost oružja uopće.
Kada je u pitanju javni red i mir treba reći da je to vrlo promjenjiva kategorija i ona se i pored niza godina smanjenja prekršaja iz ove oblasti, u 2016.godini broj prekršaja je povećan za 3 %, ali je isto tako povećan broj mjera koji su službenici policije preduzeli prema prekršiteljima. Značajne aktivnosti na unaprjeđenju stanja u ovoj oblasti preduzete su u saradnji sa inspekcijskim organima u pogledu kontrole rada ugostiteljskih objekata u skladu sa ranijim zaključcima Vlade SBK, ali i saradnja sa nekim nevladinim organizacijama u provedbi akcije „18+“, koja je za cilj imala sprječavanja prodaje alkohola maloljetnim osobama. Isto tako, borba protiv pojave prosjačenja, a pogotovo zloupotrebe djece za pribavljanje protivpravne imovinske koristi, također su uticale na činjenicu da je povečan broj prekršaja. Treba napomenuti da tokom 2016.godine nije bilo slučajeva narušavanja javnog reda i mira u širem obimu, a da su svi slučajevi dokumentovani, a počinioci procesuirani.

Ono sa čim još uvijek nismo zadovoljni, je stanje u oblasti saobraćaja, gdje je došlo do blagog povećanja broja saobraćajnih nezgoda za 2 % u odnosu na 2015.godinu (3311 saobraćajnih nezgoda evidentirano tokom 2015.godine), te sada iznosi 3374 saobraćajna nezgode.
Međutim, sa druge strane, aktivnim pristupom na stabilizaciji stanja u ovoj oblasti, mjerama koje su preduzimali službenici policije znatno su ublažene posljedice saobraćajnih nezgoda. Tako je broj smrtno stradalih smanjen za 41 %, obzirom da je tokom 2016.godine u saobraćajnim nezgodama stradalo 13 osoba, a tokom 2015.godine čak 22 osobe. Smanjenje od 19 % zabilježeno je i u pogledu broja teško povrijeđenih osoba – 110 teško povrijeđenih u 2016.godini u odnosu na 135, koliko ih je teško povrijeđeno u 2015.godini. Isto tako, smanjen je i broj lakše povrijeđenih osoba, te je prošle godine lakše povrijeđeno 482 osobe, što je za 8 % manje u odnosu na 2015.godinu. Može se ustvrditi da je ublažavanje posljedica saobraćajnih nezgoda direktan rezultat pojačanih mjera koje su službenici policije preduzimali prema nesavjesnim vozačima. Tako je povečana upotreba radarskih sistema, kao stacioniranih, tako i mobilnih, te je evidentirano ukupno 36 533 slučaja prekoračenja brzine. Zbog navedenih prekršaja izrečeno je novčanih kazni u ukupnom iznosu od 2.055.790 KM. Od ostalih mjera koje su policijski službenici preduzimali treba napomenuti i podatak da je iz saobraćaja tokom 2016.godine isključeno 2119 vozila, uglavnom zbog neregistrovanosti ili tehničke neispravnosti. Također, iz saobraćaja je isključeno 1912 vozača zbog upravljanja vozilom pod uticajem alkohola i 1341 vozač zbog upravljanja vozilom bez položenog vozačkog ispita.

Upravo ovi pokazatelji daju odgovor na pitanje o ublažavanju posljedica saobraćajnih nezgoda u svim segmentima, kako smrtno stradalim i povrijeđenim osobama, tako i u pogledu materijalne štete. Stalne su akcije, naročito u dane vikenda, kojim nastoje spriječiti neodgovorni vozači da učestvuju u saobraćaju i prouzrokuju saobraćajne nezgode. Posebna aktivnost koja se provodi posljednjih mjesec dana je oduzimanje vozila od višestrukih povratnika u vršenju najtežih saobraćajnih prekršaja. Vozila se oduzimaju kao sredstva izvršenja prekršaja, kao bi se takve osobe spriječile u daljem činjenju prekršaja, odnosno ugrožavanju sigurnosti u saobraćaju za sve druge učesnike.

Tokom 2016.godine ostvarena je veoma dobra saradnja sa drugim agencijama za provođenje zakona, a prije svega sa Federalnom upravom policije i SIPA-om u dokumentovanju različitih krivičnih djela, te su postignuti zapaženi rezultati. Isto tako, saradnja sa drugim institucijama poput Uprave za indirektno oporezivanje BiH, inspekcijskim organima, Službom za strance BiH, kantonalnom upravom za šumarstvo realizirana je u velikom broju zajedničkih akcija. Sve navedeno naravno je doprinijelo je povoljnom stanju sigurnosti na našem području.

Nisu zanemarljive aktivnosti koju su službenici policije provodili u saradnji sa nevladinim organizacijama, kroz stalni program „Rad policije u zajednici“. Od važnijih projekata treba spomenuti akcije „18+“ koja za cilj ima sprječavanje točenja alkohola maloljetnim osobama realizirana sa Centrom za edukaciju mladih iz Travnika. Sa navedenom nevladinom organizacijom realiziran je i projekat „Noćna utrka“, koja je održana u Travniku i čije osiguranje je bilo veoma zahtjevan sigurnosni zadatak, koji su na sebe preuzeli i u potpunosti proveli službenici policije. U znatnoj mjeri propraćena i akcija „Sigurna djeca – osigurana budućnost“, kojom se nastojalo podići stepen sigurnosti djece u saobraćaju.

Učešće službenika policije na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Cyber kriminal i forenzika“, koju su zajednički organizovali MUP SBK/KSB Travnik i Univerzitet Vitez, dala je odlične rezultate nizom konkretnih zaključaka, koji će doprinijeti unaprjeđenju sigurnosti.

Osim svojih redovnih poslova na kojima su angažovani, službenici policije su učestvovali i unekoliko slučajeva spašavanja građana. Tako je provedena uspješna akcija, u kojoj je spašena osoba koja je prijetila samoubistom skokom sa zgrade škole u izgradnji u Travniku. Isto tako, treba napomenuti hrabri činu policajca PS Kreševo Vladimira Cetine, koji je spasio dva mlada života iz prevrnutog i gotovo u potpunosti potopljenog vozila u rijeci Kreševka kod Kiseljaka. Policajac Cetina proglašen je i lićnošču dana u nekim dnevnim listovima, a velika zainteresiranost medija za ovaj slučaj imala je pozitivan uticaj na imiđ policijskih službenika i Uprave policije u cjelini.
Slično je postupio i službenik Jedinice za podršku MUP-a SBK/KSB Travnik, koji je iz rijeke Lašve, uz pomoć pripadnika oružanih snaga, spasio osobu iz vozila koje je s puta sletjelo u rijeku.
Ove, ali i neke druge, akcije najbolje pokazuju da su službenici policije u službi građana i njihove sigurnosti, te da će i u narednom periodu činiti sve što je u njihovoj moći da se građani osjećaju sigurno.

Na kraju treba spomenuti i brojne specifičnostiovog perioda koje su sa sobom nosile pojačanu angažovanost policijskih struktura. Tu se prije svega misli na brojne sportske i vjerske manifestacije koje su osiguravane tokom godine u ovom periodu počevši od manifestacija Ajvatovica i Sveti Ivo, kao i slučajevi protesta radnika, poljoprivrednika, demobilisanih boraca. U svim slučajevima službenici policije odgovorili su na adekvatan način i omogućili nesmetano odvijanje navedenih manifestacija, odnosno spriječili eskalaciju na protestnim okupljanjima.

Smatramo da će sve navedene mjere koje će se provoditi i u narednom periodu omogućiti da stanje sigurnosti ostane u zadovoljavajućim okvirima, te se u tom smislu svakodnevno procjenjuje stanje i opredjeljuju nove mjere kojima se nastojim suprotstaviti sigurnosnim izazovima bilo koje vrste.

Nema komentara

Napiši komentar

*

*