U srijedu 56. sjednica Vlade SBK

56. sjednica Vlade SBK sazvana je u Travniku za srijedu 17.05.2017. godine, sa početkom u 9 sati.

D N E V N I    R E D

1. Zapisnik sa 55. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona
2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za razdoblje 1. 1. do 31. 12. 2016. godine – Ministarstvo finansija
3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima podjele, sa pozicije Poticaji privrede 2017. godine – Ministarstvo privrede
4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, sa pozicije ”Transfer- poticaji privredi 2017. godine” – Ministarstvo privrede
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije Poticaji privredi (LOT 5) – Ministarstvo privrede
6. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava s pozicije ”Transfer za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina” – Ministarstvo privrede
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) za 2017. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za Osnovu školu ”Novi Travnik”, Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje III. privremene situacije za izvođenje radova druge faze na zgradi Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv
10. Prijedlog odluke o pokretanje postupka za nabavku opreme za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
11. Izvještaji o obavljenoj reviziji Odjela za internu reviziju – Ministarstvo finansija
a) Izviještaj o reviziji ugovora o zakupu poslovnih prostora kod Službe za zajedničke poslove, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Kantonalnog suda u Novome Travniku
b) Izviještaj o reviziji ugovora o zakupu poslovnih prostora u ministarstvima, uprava i školama
c) Izviještaj o reviziji ugovora o zakupu poslovnih prostora kod Ministarstva unutrašnjih poslova
12. Izvještaj o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe premijera Kantona i ministra finascija – Ministarstvo finansija
13. Saglasnost za nabavku faks aparata u Općinskome sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
14.Saglasnost za nabavku opreme za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
15.Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za korištenje sportske dvorane za potrebe Jedinice za specijalnu podršku – Ministarstvo unutrašnjih poslova
16.Saglasnost za pokretanje postupka nabavke polaganja vozačkog ispita ”D” kategorije za potrebe Jedinice za specijalnu podršku i Jedinice za javni red i mir – Ministarstvo unutrašnjih poslova
17. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Kantona koji se odnosi na prodaju stanova u Jajcu i Republici Crnoj Gori – Agencija za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu
18. Informacija Kantonalnog javnog pravobranilaštva u predmetu Ivanke Šarić (po Zaključku Vlade) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
19. Izviještaj o radu Inspekcije za april 2017. godine
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
c) Ministarstvo privrede
d) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
e) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

Nema komentara

Napiši komentar

*

*