Javni poziv općinama za sufinansiranje

Na osnovu člana  9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Srednjobosanskog Kantona“, broj:8/03 i 14/03), te člana 9. i 58.Zakona o sportu („Službene novine Srednjobosanskog Kantona“, broj 8/05 i 3/10) a na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog Kantona, o donošenju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za sport za 2017.godinu, broj: 01-02.82/17 od 24.2.2017.godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta objavljuje
J A V N I   P O Z I V – OPĆINAMA
za dostavljanje prijava za sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata i terena sa transfera za sport iz Budžeta Srednjobosanskog Kantona za 2017.godinu u iznosu od 100.000,00 KM
    
I Predmet javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu finansijskih sredstava lokalnim zajednicama (u daljem tekstu: općine) za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje sportskih objekata i terena od javnog interesa u oblasti sporta na prostoru Srednjobosanskog  Kantona (u daljem tekstu: Kanton) u 2017.godini, koje podnosioci  predlažu na osnovu ovog Javnog poziva.

II Opći uslovi za podnošenje prijava

Pravo na podnošenje prijava za dodjelu finansijskih sredstava za sportske objekte i terene  imaju općine sa prostora Kantona u 2017. godini, koje ispunjavaju sljedeće uslove:

 • dokaz da je objekat od javnog interesa (izjava ili potvrda)
 • potvrdu da je Budžetom općine za 2017.godinu osiguran dio sredstava za realizaciju projekta (predračun radova na izgradnji, rekonstrukciji, opremanju sportskog objekta ili terena)
 • garanciju od općine da nema zakonskih smetnji za izvođenje navedenih radova

III Kriteriji za raspodjelu finansijskih sredstava

 • značaj sportskog objekta za razvoj sporta i stvaranje uslova za sportsko-rekreativne aktivnosti i vrhunski sport
 • postojeće stanje objekta
 • neophodnost radova (izgradnja ili rekonstrukcija svlačionica, uređenje igrališta, izgradnju ograde oko igrališta, uvođenje sistema grijanja, interventna sanacija objekta ili izgradnja novog objekta u fazama)
 • izvori finansiranja radova na sportskom objektu/terenu (dokaz o ostalim izvorima finansiranja)
 • obim korištenja objekta i broj korisnika

IV Kriteriji vrednovanja prijava

 U skladu s navedenim, kriteriji za vrednovanje prijave su:

 • kvaliteta prijedloga projekta (ekonomičnost i mogućnost realiziacije projekta),
 • kvaliteta Budžeta (finansijska potpora iz drugih izvora te realan plan osiguranja sredstava za realizaciju projekta),
 • doprinos razvoju sporta na prostoru Kantona,
 • doprinos radu s mladima u sportu,
 • doprinos poboljšanju uslova za treniranje i takmičenje,
 • doprinos provođenju sportske rekreacije i poduke,
 • da doprinose podizanju cjelokupne kvalitete života stanovništva na prostoru općine i Kantona

V Odlučivanje o prijavama

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) osnovat će Komisiju za sprovođenje Javnog poziva za dodjelu sredstava za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje sportskih objekata i terena za 2017. godinu. Komisija će razmatrati podnesene prijave projekata te izvršiti vrednovanje i odabir istih po navedenim kriterijima te pripremit prijedlog dodjele sredstava. Odluku o odobrenju sredstava donijet će Vlada Kantona na osnovu prethodno navedenog prijedloga Komisije. Odluka o dodjeli sredstava bit će objavljena u Službenim novinama Kantona i na web stranici Ministarstva (www.mozks-ksb.ba).

Jedna općina može prijaviti najviše dva projekta, a za svaki projekat treba dostaviti Obrazac za prijavu projekta i dokumentaciju navedenu u članu II i III.

VI Korištenje odobrenih sredstava

 Sa korisnikom sredstava zaključuje se Ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze korisnika i Ministarstva.

Odobrena sredstva korisnik je dužan namjenski utrošiti te o tome podnijeti pismeni izvještaj najkasnije do kraja mjeseca februara naredne godine, a ukoliko se ne utroše do tada, moraju se vratiti u Budžet Kantona kao i u slučaju odustajanja.

VII Postupak podnošenja prijave

 Obrazac za prijavljivanje zainteresirani mogu preuzeti sa web stranice Ministarstva.

(www.mozks-ksb.ba)

 Prijave na Javni poziv sa obaveznom dokumentacijom navedenom u članu II i III te popunjen Obrazac za prijavu projekta, dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:

  „Javni poziv općinama za dodjelu sredstava za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje javnih sportskih objekata i terena – NE OTVARATI

Rok za dostavu prijava na Javni poziv počinje od dana objave na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta www.mozks-ksb.ba  i traje do 17.4.2017. (Ponedjeljak).

Prijave se dostavljaju na protokol Vlade SBK/KSB ili putem pošte na adresu:

 SREDNJOBOSANSKI KANTON/ KANTON SREDIŠNJA BOSNA

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa             

Ul. Stanična 43

 72 270 Travnik 

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

 

                                                                                                             M I N I S T R I C A

Broj :05-14-591/17                                                                   __________________________

Travnik, 15.3.2017.                                                                    Katica Čerkez                    

                                                                        

Cijeli tekst Javnog poziva preuzmite u prilogu:
Nema komentara

Napiši komentar

*

*